Stany świadomości - wrażliwość

2015 rok
olej na płótnie
180 x 100 cm
Stan świadomości, poziom wrażliwości, intensywność otaczającego świata i miejsce w jakim człowiek stawia siebie i drugiego człowieka.

The states of awareness - sensitivity

2015
oil on canvas
70,9 x 41,7“
The state of awareness, the level of sensitivity, the intensity of the surrounding world and the place where a man puts himself and another person.