Cykl: Światło II

2018 rok
olej na płótnie
90 x 130 cm
Cykl dotyka sfery psychologiczno-emocjonalnej człowieka. Opowiada o różnych odmianach wrażliwości.

Cycle: The Light II

2018
oil on canvas
35,43 x 51,18“
The cycle touches upon the psychological-emotional sphere of man. Talks about different varieties of sensitivity.