Cykl: Światło V

2018 rok
olej na płótnie
130 x 180 cm
Cykl dotyka sfery psychologiczno-emocjonalnej człowieka. Opowiada o różnych odmianach wrażliwości.

Cycle: The Light V

2018
oil on canvas
51,18 x 70,87“
The cycle touches upon the psychological-emotional sphere of man. Talks about different varieties of sensitivity.