Agata Wolniewicz

zdjecie, photo, painter, malarki, Agata Wolniewicz

Agata Wolniewicz

Jestem osobą, której w genach zapisano twórczą energię. Choć w obszarze sztuk wizualnych „kręci” mnie niemal wszystko, to jednak prym wiedzie malarstwo. Analityczne a zarazem niematerialne spojrzenie na otaczający mnie świat jawi mi się jako gra cienia i światła, jako gra kolorów, które zarażają się wzajemnie. Precyzyjność i dbałość o każdy detal powoduje, że moja twórczość jest dość realistyczna, ale czasami przełamana lekką nutą surrealizmu. W moich z pozoru statycznych obrazach, zamarłych w bezruchu chwilach i gestach czeka na odkrycie ogromny ładunek emocji. Swoim malarstwem próbuję zatrzymać chwilę i zatrzymać na chwilę. W 2012 roku ukończyłam Akademię Sztuki w Szczecinie, gdzie od 2016 roku obecnie pracuję.
I am a person with a creative energy inscribed in my genes. Though almost everything ‘turns me on’ in the field of visual arts, painting is on the first spot. The analytical and, at the same time, non-material approach to the world that surrounds me seems to me a game of shadow and light, an interplay of colours that infect one another. Precision and care for each and every detail make my work quite realistic, yet at times tempered by a light surrealistic tone. In my seemingly static paintings, moments and gestures frozen still, a vast amount of emotion waits to be discovered. I use my painting in an attempt to capture the moment – for a moment. In 2012 I graduated from the Szczecin Academy of Art where I'm currently working since 2016.

Edukacja

2018 – obecnie
Otwarty przewód doktorski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Wydział Sztuki
2010 – 2012
Akademia Sztuki w Szczecinie
studia uzupełniające II stopnia
Kierunek: grafika
2006 – 2009
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
studia licencjackie
Kierunek: grafika
Specjalność: grafika komputerowa
1999 – 2004
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie
Kierunek: wystawiennictwo

Education

2018 – now
Open doctoral dissertation
University of Technology and Humanities in Radom
Faculty of Arts
2010 – 2012
Szczecin Academy of Art
Supplementary second-cycle studies
Course: Graphic Design
2006 – 2009
University of Zielona Góra
undergraduate course
Course: Graphic Design
Specialty: Computer Graphics
1999 – 2004
State Secondary School of Fine Arts in Koszalin
Specialty: Art Exhibition

Nagrody i wyróżnienia

2019
Wyróżnienie honorowe
na 5 Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego „Jesienne Konfrontacje”
2016
Nominacja do nagrody Grand Prix
Nagroda wydawnictwa Format
Nagroda Publiczności
na 25. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego
Główna nagroda w konkursie Plenery Artystyczne
Grand Prix w konkursie na 11. Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Wizualnych inSPIRACJE / OKSYDAN
2010
Stypendium Rektora AS w Szczecinie dla najlepszych studentów
2004
Wyróżnienie w konkursie Artystyczny Indeks Hestii

Awards and honours

2019
Award with commendation
at the V Triennial Polish Contemporary Painting ”Autumn Confrontation”
2016
Nomination for the Grand Prix
The Format publishing prize
Main Audience Award
at the 25th Polish Contemporary Painting Festival
Main prize in the Open Air Art
Grand Prix of The 11. International Festival of Visual Arts inSPIRACJE / OKSYDAN
2010
Rector’s Grant Szczecin Academy of Art for the best students
2004
Honour in the competition of Artistic Hestia Index

Wystawy i wydarzenia

2020
Wystawa online „10 lat wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki Akademii Sztuki w Szczecinie”
Przy Współpracy Galeria Poziom 4, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Szczecin
Wystawa prac wykładowców Wydziału Grafiki Kolegium Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie „Miłość”
ODA, Piotrków Trybunalski
2019
14 Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki
BWA, Ostrowiec Świętokrzyski
V Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego Jesienne Konfrontacje
BWA, Rzeszów
V Piotrkowskie Biennale Sztuki
ODA, Piotrków Trybunalski
2018
Look at us - wystawa prac pracowników Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie
Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
Wystawa indywidualna „Pomiędzy”
Galeria Poziom 4, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Szczecin
Wystawa zbiorowa „Konfrontacje”
Inkubator Kultury, Szczecin
2017
Wystawa zbiorowa poplenerowa
Sól Kiczora
Wystawa zbiorowa „Itsasaldi, czyli pływ morski”
Galeria Łysy Pingwin, Warszawa
Wystawa zbiorowa „Zapis miasta”
Stara Rzeźnia w Szczecinie
2016
Wystawa finalistów 25 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego
Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
Wystawa Finalistów Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych inSPIRACJE / OKSYDAN
Muzeum Narodowe w Szczecinie
2015
Design Days
OFF Marina Przystań Kultury, Szczecin
Kreatywna Prezentacja Pomorza Zachodniego w ramach obchodów 25-lecia Kraju Związkowego Brandenburgia
Alter Markt, Poczdam, Niemcy
Indywidualna wystawa
Galeria R+, Akademia Sztuki w Szczecinie
Wystawa finalistów Międzynarodowego konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty
Pałac Sobańskich, Warszawa
Wystawa prac finalistów 15 edycji Galerii Plakatu AMS
Galeria Plenerowa Łazienek Królewskich w Warszawie
2014
Na świecie pojawiło się moje najdoskonalsze dzieło o imieniu Laura :)
Szczecin
2013
Wystawa pokonkursowa II Piotrkowskiego Biennale Sztuki
Galeria ODA, Piotrków Trybunalski
Wystawa zbiorowa Akademii Sztuki w Szczecinie
Galeria Rektorska, Akademia Sztuki w Szczecinie
2012
Wystawa prac z międzynarodowych warsztatów Art Workshop 2011 i 2012
The Galleri Banksgaard, Boest, Dania
Wystawa finalna Art Workshop 2012
Gludsted, Dania
Wystawa studentów Akademii Sztuki w Szczecinie
Galeria Koński Kierat, Szczecin
Wystawa studentów Akademii Sztuki w Szczecinie
Galeria Nowa, Szczecin Zdroje
2011
Wystawa zbiorowa studentów Akademii Sztuki w Szczecinie
Aleja Fontann, Szczecin
Wystawa końcoworoczna studentów Akademii Sztuki w Szczecinie
- Akademia Sztuki w Szczecinie, ul. Kolumba
- Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego
- Aleja Fontann, Szczecin
- Muzeum Techniki i Motoryzacji w Szczecinie
Wystawa zbiorowa Polskiego Plakatu Akademii Sztuki w Szczecinie
Komitet Regionów w Brukseli, Belgia
Wystawa dyplomów studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
Galeria PWW w Zielonej Górze
...

Exhibitions & events

2020
Online exhibition „10 years of the Faculty of Interior Design and Graphics at the Academy of Art in Szczecin”
In cooperation with the Gallery Level 4, the Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin
Exhibition of works by lecturers from the Faculty of Graphics of the College of Visual Arts of the Academy of Art in Szczecin „Love”
Artistic Actions Centre Gallery (ODA), Piotrków Trybunalski
2019
14th International Autumn Art Salon
BWA, Ostrowiec Świętokrzyski
V Triennial Polish Contemporary Painting Autumn Confrontations
BWA, Rzeszów
V Piotrkowskie’s Art Biennale
ODA, Piotrków Trybunalski
2018
Look at us - an exhibition of the work of employees of the Faculty of Visual Arts, Szczecin Academy of Art
Museum of Technology and Communication in Szczecin
Individual exhibition „Between”
Gallery Level 4, the Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin
Collective exhibition „Confrontations”
Culture Incubator, Szczecin
2017
Art Workshop final exhibition
Sól Kiczora
Collective exhibition „Itsasaldi, or sea tide”
Łysy Pingwin Gallery, Warsaw
Collective exhibition „Record of the city”
Old Slaughterhouse in Szczecin
2016
Exhibition of the finalists of The 25th Polish Contemporary Painting Festival
Pomeranian Dukes' Castle, Szczecin
Exhibition of the finalists of The 11. International Festival of Visual Arts inSPIRACJE / OKSYDAN
The National Museum in Szczecin
2015
Design Days
OFF Marina Culture Haven, Szczecin
Creative Presentation of Western Pomerania during the 25th anniversary of the Federal State of Brandenburg
Alter Markt, Potsdam, Germany
Individual exhibition
R+ Gallery, The Szczecin Academy of Art
Exhibition of the finalists of the International Painting Competition of the Three Bridges Foundation
Sobańscy Palace, Warsaw
Exhibition of the finalists of the AMS Poster Gallery, 15th edition
Open-air gallery, Łazienki Park in Warsaw
2014
My most perfect work named Laura has come to this world :)
Szczecin
2013
II Piotrków Trybunalski Art Biennale post-event exhibition
Artistic Actions Centre Gallery (ODA), Piotrków Trybunalski
Szczecin Academy of Art collective exhibition
Rector’s Gallery, Szczecin Academy of Art
2012
Exhibition of works from the international Art Workshops of 2011 and 2012
Galleri Bankgaard, Boest, Denmark
Art Workshop 2012 final exhibition
Gludsted, Denmark
Szczecin Academy of Art students’ exhibition
Koński Kierat Gallery, Szczecin
Szczecin Academy of Art students’ exhibition
New Gallery, Szczecin Zdroje
2011
Szczecin Academy of Art students’ collective exhibition
Fountain Avenue, Szczecin
Szczecin Academy of Art students’ end-of-year exhibition
- Szczecin Academy of Art, Kolumba Street
- Szczecin Academy of Art, Orła Białego Square
- Fountain Avenue, Szczecin
- The Motorisation and Technology Museum in Szczecin
Szczecin Academy of Art Polish Poster collective exhibition
Committee of the Regions in Brussels, Belgium
University of Zielona Góra students’ diploma exhibition
PWW Gallery in Zielona Góra
...